Thầy có bao giờ mơ không?

Hãy sống trong vui vẻTrong lành mạnh,ngay cả giữa những người khổ. Với lành mạnh Phật ngụ ý tính toàn thể. Lành mạnh-health tới từ cùng gốc như ‘chữa lành-healing’. Người được chữa lành là người lành mạnh, người được chữa lành là người toàn thể. Với “lành mạnh” Phật không ngụ ý nghĩa bình…