Bản ngã

Bản ngã là thế tiến thoái lưỡng nan lớn nhất, và nó phải được hiểu. Bằng không bạn có thể tiếp tục mãi đến vô hạn tạo ra bản ngã mới tranh đấu với bản ngã cũ. Bản ngã đích xác là gì? Nó là tôn cao bản thân bạn. Nó tạo ra phân chia…